Ο/Η ενδιαφερόμενος/η εκτός των δικαιολογητικών που αφορούν την ασθένειά του, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του και πρωτότυπη πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση που να αναγράφεται αναλυτικά η πάθησή του και ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί.